Vraag ? +32 (0)4 228 89 40 of webmaster@bruyerre.be

Winkelwagen 0

Juridische Vermeldingen

Wie zijn wij?

Bruyerre S.A - Leverancier van grondstoffen en bakkerijmateriaal voor professionals en particulieren.

Rue François Léon Bruyerre 34 - 6041 Charleroi.

071/25.01.35 - info@bruyerre.be.

BE 0431.703.151.

Privacybeleid

  1. Bruyerre Privacybeleid

Bruyerre respecteert de privacyrechten van zijn gebruikers en erkent het belang van hun persoonlijke gegevens.

Bruyerre verzekert dat de database met contactgegevens van klanten beschermd wordt door auteursrechten en naburige rechten, en blijft uitsluitend eigendom van Bruyerre.

Overeenkomstig de geldende wetgeving (Krachtens de "Wet op de bescherming van persoonsgegevens" van 6 januari 1978) op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, heeft de klant recht op toegang en wijziging, rectificatie en verwijdering van de betreffende informatie.

  1. Wie verwerkt persoonlijke gegevens?

2.1 Verwerkingsverantwoordelijke.

Bruyerre is verantwoordelijk voor de verwerking en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonlijke gegevens worden verzameld, evenals het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonlijke gegevens.

2.2 Verwerkers.

Bruyerre staat vrij om gegevensverwerkers in te schakelen. Een verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon die op verzoek of voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. De verwerker is verplicht om de beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. De verwerker handelt altijd in overeenstemming met de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Bruyerre maakt gebruik van de volgende categorieën van "verwerkers": hostingbedrijven, externe betalingsdienstaanbieders, logistieke partners.

  1. Op welke juridische basis worden mijn gegevens verwerkt?

Overeenkomstig de wet op de privacybescherming en de Verordening verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

Op basis van de uitvoering van een overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of het uitvoeren van precontractuele stappen op verzoek van de gebruiker;

Of

Op basis van de naleving van wettelijke of regelgevende bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder facturering;
Op basis van ons rechtmatig belang om informatie en circulaires naar onze klanten te sturen;
Op basis van uw expliciete toestemming voor het verzenden van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

  1. Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt?

BRUYERRE verbindt zich ertoe alleen relevante en noodzakelijke persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken om de doelen te bereiken waarvoor ze worden verwerkt. De volgende categorieën persoonlijke gegevens worden verwerkt:

Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres);
Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
Financiële identificatiegegevens (bankgegevens: we bewaren alleen de noodzakelijke gegevens, altijd in overeenstemming met de AVG);
Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);
Optionele persoonlijke gegevens (geslacht, geboortedatum).
Datum en tijd van toegang tot de website;
Bekeken pagina's;
Het gebruikte type browser;
Het platform en/of het besturingssysteem dat op de pc/smartphone is geïnstalleerd;
De zoekmachine en de gebruikte zoekwoorden om de website terug te vinden.

Deze gegevens worden verzameld wanneer u zich registreert op de website en/of een bestelling plaatst. Gegevens kunnen ook worden verstrekt aan externe partners, mits uw toestemming. Andere persoonlijke gegevens kunnen later worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze klantenservice. De hoeveelheid verzamelde gegevens hangt af van uw gebruik van de website en de functionaliteiten ervan.

Bovendien gebruiken we cookies om de Gebruiker te herkennen en een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, om technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld taal of "winkelwagen") en om fouten op de website te detecteren en corrigeren. Voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken, raadpleeg ons cookiebeleid.

  1. Voor welke doeleinden zullen mijn persoonlijke gegevens worden gebruikt?

BRUYERRE verzamelt uw persoonlijke informatie om elke Gebruiker van ons platform een veilige, optimale en gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden. Het verzamelen van persoonlijke gegevens kan toenemen naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online diensten. BRUYERRE behoudt zich het recht voor om bepaalde operaties op te schorten of te annuleren als er gegevens ontbreken, onjuist zijn of onvolledig zijn.

De verwerking van gegevens is essentieel voor het functioneren van het platform en de bijbehorende diensten. De verwerking wordt uitsluitend uitgevoerd voor de volgende specifieke doeleinden:

Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, solvabiliteitscontrole, ondersteuning, klachtenopvolging en verzending van nieuwsbrieven.
Geschillenbeheer.
Bescherming tegen fraude en misdrijven.
Gepersonaliseerde marketing en nieuwsbrief indien u hier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. In dat geval kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken.

De gebruiker verstrekt altijd zelf de persoonlijke gegevens en kan zo een zekere mate van controle uitoefenen. Als bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk onjuist zijn, behoudt BRUYERRE zich het recht voor om bepaalde verwachte operaties tijdelijk of definitief op te schorten.

  1. Wie ontvangt uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend intern bij BRUYERRE verwerkt. Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht, overgedragen of gedeeld met derden, tenzij met uw expliciete en voorafgaande toestemming.

  1. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden bewaard gedurende een periode van 10 jaar vanaf het einde van de relatie met de klant of prospect. De termijn begint vanaf de laatste bestelling, de laatste aanmelding bij het klantaccount, het laatste telefoongesprek met de klantenservice, het laatste e-mailcontact met de klantenservice, het klikken op een hyperlink in een e-mail verzonden door BRUYERRE, het toevoegen van producten aan de winkelwagen zonder voltooiing van de aankoop, of een positieve reactie op een e-mail waarin wordt gevraagd of de klant wenst door te gaan met het ontvangen van commerciële prospectie aan het einde van de termijn van vijf jaar. Na afloop van deze termijn worden de gegevens van de klant of prospect geanonimiseerd.

Niettemin kunnen gegevens die nodig zijn om het bewijs van een recht of een overeenkomst te leveren, of die worden bewaard in het kader van de naleving van een wettelijke verplichting, worden gearchiveerd conform de geldende wettelijke bepalingen.

  1. Wat zijn uw rechten?

8.1 Garantie van wettige en veilige verwerking van persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden altijd verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5.

Ze worden op een passende, relevante en evenredige manier verzameld en verwerkt, en niet langer bewaard dan nodig is om de gestelde doelen te bereiken.

8.2 Recht van toegang

Indien u uw identiteit kunt bewijzen, heeft u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. Dit geeft u het recht om de doeleinden van de verwerking te raadplegen, de categorieën persoonlijke gegevens, de categorieën ontvangers waarnaar de gegevens zijn verzonden, de criteria die de bewaartermijn van de gegevens bepalen en de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw gegevens.

8.3 Recht op rectificatie van persoonlijke gegevens

Onjuiste of onvolledige gegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats aan de Gebruiker om de noodzakelijke wijzigingen aan zijn "Gebruikersprofiel" aan te brengen. U kunt ook contact met ons opnemen met een verzoek tot wijziging.

8.4 Recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens

U heeft ook het recht om verwijdering van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, in de volgende gevallen:

Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor het beoogde doel;

U trekt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in en er is geen andere wettelijke basis die de verwerking van uw gegevens rechtvaardigt;

U hebt formeel bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;

Uw gegevens worden onrechtmatig verwerkt;

Uw gegevens moeten worden gewist op grond van een wettelijke verplichting.

Het wissen van gegevens heeft vooral betrekking op hun zichtbaarheid; het is mogelijk dat gewiste gegevens tijdelijk worden bewaard.

8.5 Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Met name in geval van betwisting van de juistheid van de gegevens, indien de gegevens nodig zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of gedurende de tijd die BRUYERRE nodig heeft om te controleren of u uw recht op verwijdering rechtsgeldig kunt uitoefenen.

8.6 Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van 'direct marketing', profilering of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de gegevensbeheerder. BRUYERRE zal stoppen met het verwerken van uw persoonlijke informatie, tenzij BRUYERRE kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die zwaarder wegen dan uw recht van bezwaar.

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om van BRUYERRE alle persoonlijke gegevens te ontvangen die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat. U heeft ook het recht om deze persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 Recht om uw toestemming in te trekken

U heeft het recht om op elk moment uw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld als u deze hebt gegeven voor direct marketingdoeleinden.

  1. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u uw rechten wilt uitoefenen, moet u een schriftelijk verzoek en een identiteitsbewijs per aangetekende post sturen naar het adres BRUYERRE - Quai Coronmeuse 28 - 4000 Luik, België, of per e-mail naar webmaster@bruyerre.be. We zullen zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen één (1) maand na ontvangst van uw verzoek, reageren

Cookies

Cookiegebruiksbeleid

Met het doel om uw navigatie op de website te vergemakkelijken en het technische beheer te optimaliseren, kan BRUYERRE af en toe "cookies" gebruiken. Door toegang te krijgen tot onze website, deze te bezoeken of te gebruiken, zowel persoonlijk als namens de rechtspersoon waarvoor u handelt als vertegenwoordiger, tussenpersoon of werknemer, stemt u in met de hieronder vermelde algemene voorwaarden en het gegevensbeschermingsbeleid, dat u uitdrukkelijk bevestigt te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Als u weigert zich aan deze algemene voorwaarden te houden, gelieve dan geen toegang te krijgen tot deze website, deze niet te bezoeken en deze niet te gebruiken, evenmin als de informatie die het bevat.

Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat wordt opgeslagen door uw browser (bijvoorbeeld Firefox, Internet Explorer of Safari) en waarmee bezochte websites en uw voorkeuren met betrekking tot die websites kunnen worden onthouden. De cookies die worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt, identificeren u niet als individu, maar herkennen alleen het apparaat dat u gebruikt (computer, tablet of smartphone). De via onze website opgeslagen cookies slaan echter geen persoonlijke of gevoelige gegevens op (zoals uw naam, adres of betalingsgegevens). Verschillende soorten cookies worden gebruikt op onze site: • Sessiecookies: Deze worden gebruikt om uw internetnavigatie te vergemakkelijken. Een sessiecookie verloopt wanneer u uw browser sluit. • Analytische cookies: Deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze website (bijvoorbeeld welke pagina's u het meest bezoekt en of u foutmeldingen van onze webpagina's hebt ontvangen). De geaggregeerde gegevens uit deze cookies worden alleen gebruikt om de werking van onze website te verbeteren. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en veroorzaken geen virussen. U kunt ze op elk moment verwijderen via uw browser.

Hoe beheert u uw cookies?

U heeft verschillende mogelijkheden om uw cookiebeheer aan te passen. Elke aanpassing die u maakt, kan van invloed zijn op uw internetnavigatie en uw toegangsvoorwaarden tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen.

Akkoord met cookies

Als u het opslaan van cookies in uw terminal heeft geaccepteerd in uw browsersoftware, kunnen de cookies die zijn ingebed in de pagina's en inhoud die u hebt geraadpleegd tijdelijk worden opgeslagen in een speciale ruimte van uw terminal. Ze kunnen alleen worden gelezen door hun afzender.

Cookies verwijderen

U kunt cookies verwijderen of het opslaan van cookies uitschakelen via uw browser. U kunt ook uw browservoorkeuren configureren om u te waarschuwen wanneer een cookie naar u wordt verzonden. Als u dit wilt doen, zijn hier links naar de help-pagina's van verschillende browsers om u te helpen bij uw stappen:

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/kb/278835/fr#howtoie8


Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/desactiver-cookies-tiers?s=cookies&r=5&as=s


Chrome : https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&answer=95647


Safari : https://help.apple.com/safari/mac/5.2/help/index.html?localePath=French.lproj#sfri11471


Opera : https://help.opera.com/Windows/10.00/fr/cookies.html

Populaire producten